Vores vedtægter

Vedtaget på stiftende generalforsamling på Makværket i Regstrup søndag d. 22. februar 2020. Opdateret på stormødet 29. marts 2022 og 5. marts 2023.
 • 1 Navn og hjemsted
 1. Foreningens navn er: Regenerativt Jordbrug (I det følgende kaldet “Netværket”)
 2. Foreningens hjemsted er Danmark.
 • 2 Formål

Netværkets overordnede formål er at bringe samfundet i samklang med det økosystem, som mennesker og jordbrug er del af. Vi søger den drastiske omstilling af dansk landbrug, fra en klima- og miljøbelastning til en økologisk og social gevinst for samfund og natur. Vejen til et sådant landbrug indebærer øgning af biodiversitet i kulturlandskabet, kulstofbinding, mikroliv i jorden og dyr på græs – regenerativt jordbrug.

Netværket arbejder for at:

 1. Undersøge hvad regenerativt jordbrug er i en dansk kontekst.
 2. Undersøge hvordan regenerative jordbrugsmetoder kan modvirke klima- og biodiversitetskrisen.
 3. Facilitere det regenerative jordbrugs faglige udbredelse i Danmark.
 4. Støtte regenerative jordbrugere fagligt, praktisk og socialt i udviklingen af deres virke.
 5. Facilitere diskussion og organisering mellem praktikere.
 6. Indsamle, producere og udbrede forsøgsresultater og litteratur.
 7. Undersøge, udvikle og udbrede relevant teknologi.
 8. Hjælpe interesserede ind i det regenerative jordbrug, f.eks. gennem rådgivning, erfagrupper og uddannelsesmuligheder.
 9. Arbejde politisk for det regenerative jordbrugs udfoldelsesmuligheder.
 10. Forsyne offentligheden med nødvendig viden om biologi, agronomi og økonomi, så demokratiet bedre kan tage stilling til landbruget i fremtiden.
 • 3 Organisering

Netværket Regenerativt Jordbrug ønsker at arbejde i en åben og demokratisk struktur, hvor det er vigtigt at handlekraften kan udfolde sig.

 • 3.1 Arbejdsgrupper og talspersoner
 1. Arbejdsgrupperne varetager Netværkets aktiviteter, formidling og drift.
 2. Arbejdsgrupper kan frit stifte sig selv og arbejde selvstændigt med projekter inden for Netværkets formål. En arbejdsgruppe skal bestå af minimum 2 personer, som er medlemmer af Netværket. Stifteren af en arbejdsgruppe skal være medlem af Netværket.
 3. Arbejdsgrupperne er åbne, og benytter en fælles online platform til kommunikation, internt og mellem arbejdsgrupperne. Arbejde vedrørende projekter skal dokumenteres og være tilgængeligt via den fælles platform, for at projekterne kan lanceres med netværkets logo/navn.
 4. Ekstern økonomisk støtte (f.eks. fondsansøgninger) til projekter udarbejdet af arbejdsgrupper kan søges af den pågældende arbejdsgruppe – i samarbejde med de tegningsberettigede i Økonomigruppen.
 5. Hver arbejdsgruppe har en kontaktperson og en talsperson, kontaktpersonen og talspersonen kan være den samme person. Talspersoner skal være medlem af Netværket.
 6. I fald at arbejdsgrupper ønsker at udtale sig på Netværkets vegne skal oplysninger om gruppen gøres tilgængelige på hjemmesiden: beskrivelse af gruppens arbejde, kontaktperson, talsperson.
 • 3.2 Møder

Det tilstræbes at ethvert møde i Netværket slutter med forpligtende aftaler om fremtidige handlinger, så Netværket aldrig henfalder til tom snak.

 • 4 Administration og Økonomi
 • 4.1 Medlemskab

Enhver, som har betalt kontingent til Netværket og som tilslutter sig formål og vedtægter, er medlem af Netværket. Ethvert medlem er stemmeberettiget på Stormødet og opstillingsberettiget til Økonomigruppen. Personer der ikke er medlem af Netværket kan deltage i Netværkets arrangementer og arbejdsgrupper.

 • 4.2 Kontingent

Stormødet fastsætter det årlige kontingent. Kontingentet indbetales senest 14 dage inden afholdelsen af Stormødet. Økonomigruppen kan give et medlem nedslag i kontingentet for et givent år, hvis medlemmet er økonomisk udfordret.

 • 4.3 Økonomigruppen
 1. Der vælges fem (5) medlemmer til Økonomigruppen på Stormødet for et (1) år ad gangen. Økonomigruppen udpeger et medlem som kasserer.
 2. Beslutninger i Økonomigruppen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Økonomigruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen er til stede. 

Økonomigruppen har ansvaret for:

 1. Netværkets økonomi (bl.a. kontakt til bogholder, revisor og opkrævning af kontingent)
 2. At holde kontakt til arbejdsgrupper der søger/har modtaget økonomiske midler udefra.
 3. Indkaldelse til Stormøde.
 • 4.4 Tegningsret

Netværket tegnes af to medlemmer af økonomigruppen i forening. Den ene af de to skal være kasseren. De tegningsberettigede kan meddele prokura og/eller fuldmagt til tredjepart i forbindelse med anskaffelse og brug af betalingskort. Et medlem af økonomigruppen kan modtage denne prokura.

 • 4.5 Hæftelse

Netværket hæfter kun for sine forpligtelser med den af Netværket til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke Netværkets medlemmer eller Økonomigruppen nogen personlig hæftelse.

 • 4.6 Revision

Revision foretages af en af Stormødet valgt intern revisor/bilagskontrollant. Den interne revisor/bilagskontrollant vælges af Stormødet.

 • 4.7 Regnskab og formue
 1. Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
 2. Foreningens formue skal placeres i et anerkendt dansk pengeinstitut med mindre andet bliver besluttet på et Stormøde.
 • 5 Stormøde
 1. Netværkets øverste myndighed er Stormødet.
 2. De på Stormødet behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.
 3. Stormødet afholdes inden udgangen af marts.
 • 5.1 Indkaldelse
 1. Der skal indkaldes til Stormødet med minimum 4 ugers varsel. Der afholdes et Stormøde en gang årligt. Indkaldelsen sker pr. e-mail. Stormødet indkaldes af Økonomigruppen. Der kan indkaldes til et ekstraordinært Stormøde med 2 ugers varsel, hvis minimum 20 medlemmer ønsker det. Stormødet er beslutningsdygtigt, hvis mødet er indkaldt jvf. ovenstående.
 2. Dagsorden for Stormødet udsendes 2 uger inden mødet. Dagsordenen for et ekstraordinært Stormøde skal udsendes sammen med indkaldelsen.
 • 5.2 Forslag
 1. Ændringer af vedtægter kan kun finde sted på Stormødet med 3/4 stemmeflertal.
 2. Almindelige forslag kan fremsættes så sent som på Stormødet, hvorimod eventuelle forslag til vedtægtsændringer og forslag af vidtrækkende karakter skal være Økonomigruppen i hænde pr. e-mail senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • 5.3 Dagsorden på Stormødet
 1. Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
 2. Årets beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastlæggelse af næste års kontingent
 6. Valg af medlemmer til Økonomigruppen
 7. Valg af intern revisor/bilagskontrollant
 8. Eventuelt
 • 6 Samarbejde

Netværket vil samarbejde nationalt og internationalt med aktører, som deler vores interesser. Hvis andre foreninger har forespørgsler om støttetilkendegivelser skal de vedtages på den fælles platform med en rimelig frist. Vedtagelsen foregår ved at man kun behøver kommentere, hvis man ønsker at bringe støttetilkendegivelsen til diskussion.

 • 7 Netværkets ophør
 1. Bestemmelse om Netværkets opløsning kan kun finde sted på et Stormøde eller ekstraordinært Stormøde. For vedtagelse af forslag om opløsning kræves 3/4 flertal af alle medlemmer. Opnås flertallet ikke kan der indkaldes til endnu et ekstraordinært Stormøde hvor opløsningen kan vedtages med 3/4 flertal af de fremmødte medlemmer.
 2. Netværkets formue skal doneres til en forening eller fond med formål der ligner Netværkets ved Netværkets opløsning.

Regenerativt Jordbrug
Regenerativ@regenerativ.dk
CVR: 41 25 04 96
Økonomi og administration: sekretariat@regenerativ.dk, tlf. 81 116 107